Back to All Events

WPO Celebrates 40 years of Classical Music in China

  • Bing Yuan, DanDan Mountain

  • Xiaogang Ye, Symphony No. 3 β€œChu”, Mvt. 2

  • Huangan Lun, Symphony No. 4, Mvt. 2 and 3

  • ChangJiang Symphony, mvt. 2

Wuhan Philharmonic Orchestra, James P. Liu, conductor